Risk ot eksploziya i pozhar

Директивата ATEX (на френски: Atmosphères Explosibles, наречена още директива 94/9 / EC - е регламент на Европейския съюз, който определя основните изисквания за продуктите с данни, които трябва да бъдат дадени в потенциално експлозивна атмосфера. Повечето машини и инструменти, използвани в минни въглища, заслужават заплаха от експлозия на метан и въглищен прах, а директивата ATEX се прилага за устройства и защитни системи, предназначени за използване в повърхности, изложени на риск от експлозия. Все пак новите разпоредби за сигурност в някои държави от Европейския съюз се различават, което значително възпрепятства свободата за обмен на стоки между държавите-членки.От последната причина беше създадена обединяващата директива ATEX, която унифицира съществуващите дизайни и значително улесни разпространението на артикули в Европейската група. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Договора от Рим, най-важният момент от директивата ATEX е определянето на свободното движение на стоки, осигуряващо значителна степен на защита от експлозия. По отношение на оборудването, предназначено за ролята в зоните, изложени на риск от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз на 23 март 1994 г. издадоха Директивата ATEX 94/9 / ЕО, която влезе в сила на 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / ЕО ATEX137 (наричана също ATEX USERS, която в поредицата се отнася до минималните изисквания за безопасност на книгата по смисъла, когато съществува риск от експлозивна атмосфера. Директива ATEX 94/9 / ЕО започва да влиза в сила до 1 юли 2003 г. и заменя предишните директиви за стар подход 76/117 / ЕИО и 79/196 / ЕИО.

CE маркировка (френски: Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органсимвол на експлозияексплозивна групакатегория на устройствотовид защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

https://cnea.eu/bg/Cellinea - Обновяване на целулит на кожата!

Препоръчваме обучение Atex