Deklaratsiya za s otvetstvie eurolan 3k

https://di-us.eu/bg/Dietonus - Интензивна програма за отслабване без жертва!

Декларацията на ЕО за съответствие е същата писмена декларация, направена от производителя (или упълномощен представител, че изделието му е добро с препоръките на Европейския съюз. Тази информация трябва да работи върху един или много продукти, които са ясно идентифицирани с името или кода на продукта или имат друга недвусмислена референция. Производителят трябва да анализира продукта и да направи всички промени, необходими за изпълнение на изискванията на директивите.

Преди да издадат декларация за съответствие, продуктите трябва да преминат процедури за оценка на съответствието, а ако е необходимо (поради други разпоредби, продуктите също изискват получаване на подходящи сертификати. Процедурата за оценка на съответствието се създава чрез извършване на конкретни последователности от действия. Има последните правилно наречени модули и те обикновено се състоят от големи букви. Той иска избора на тази последователност от производителя, който може да я избере според нашето удовлетворение от данните, представени му по принцип и опериращи с дадената стока. За технически неусложнени продукти последователността може да бъде определена само от определен елемент (например модул А, а за по-усъвършенстваните изделия това са трудни процедури (например в случай на електромер производителят може да избере модули B + D, B + F или H1 . Тогава се документират развитието и плодовете на дейностите. Производителят издава маркировка "СЕ" на продукти, които използват декларация за съответствие. Голямата отговорност, съчетана с издаването от производителя на декларация за съответствие, произтича от последната, че е възможно продуктът, за който е подготвена документацията, да отговаря на всички важни очаквания, също е в съответствие с действащите разпоредби.Споразумението за съответствие с ЕО трябва да съдържа допълнителна информация съгласно следния образец (заедно с Наредбата на министъра на инфраструктурата от 11 август 2004 г. относно методите за деклариране на съответствието на строителните продукти и системата за маркирането им със строителен знак:1. Уникален идентификатор на продукт - номер XXXX2. Фирмата и адресът на производителя, а също и ако това се иска, допълнително неговият европейски оторизиран представител3. Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено от производителя (или инсталатора4. Какво е предмет на декларацията - идентификаторът на продукта, който ще ви позволи да възпроизведете съдържанието му, ако е необходимо - прикачете снимка5. Предметът на тази декларация, описана по-горе, е в съответствие със здравословното законодателство на Общността (списък6. Позоваване на спецификации или позовавания на хармонизирани правила - към които се отнася декларацията7. Където е подходящо, предоставете информация за стойността, за която е постъпило уведомление, извършила интервенцията и издайте сертификата8. Друга допълнителна информация, като: от чието име е подписана, дата и място на издаване, длъжност, име и подпис.След издаване на декларация за съответствие продуктът може да получи маркировката „СЕ“. Наличието на тази маркировка върху опаковката на продукта показва, че тя отговаря на нуждите на директивите на Европейския съюз. Те работят върху задачи, свързани със здравето и опазването на околната среда, безопасността на употреба и допълнително определят опасностите, които производителят трябва да премахне. Ако продуктът е обект на оценка на съответствието и няма декларация за съответствие, той не може да бъде одобрен или пуснат на пазара в Европейския съюз. Декларацията е маскирана от производителя, т.е. при успех, когато той може да затвори централата си извън Европейския съюз - от европейския си упълномощен представител.